Tái phục

再復

A: To come back again.

P: Revenir.

Tái: Lại một lần nữa. Phục: trở lại, phục hồi.

Tái phục là trở lại một lần nữa.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Khi trước Thầy lỡ giao Chánh giáo cho tay phàm, hễ càng lâu chừng nào thì Thánh đức lại càng hao mòn mà phàm tâm tái phục, nhơn loại sửa cải Chánh giáo cho vừa..