TẠI

TẠI: 在 Đang ở, ở tại, còn.

Thí dụ: Tại chức, Tại vị.