Tại chức

在職

A: To be in function.

P: Être en fonction.

Tại: Đang ở, ở tại, còn. Chức: chức vụ.

Tại chức là đang ở chức vụ.