Tam đại

三代

A: Three generations.

P: Trois générations.

Tam: Ba, số 3, thứ ba. Đại: đời, thời đại.

Có hai trường hợp:

Tam đại là ba đời người nối tiếp nhau trong một gia đình: đời ông, đời cha, đời mình.

Tam đại là ba triều đại nối tiếp nhau cai trị vào thời thượng cổ nước Tàu: Nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu.