Tam giáo thất chơn truyền
ID018698 - Tự Điển : Tam giáo thất chơn truyền 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tam giáo thất chơn truyền

三敎失眞傳

A: Three ancient doctrines were lost their spirit and form.

P: Trois anciennes doctrines ont perdu leur esprit et forme.

Tam: Ba, số 3, thứ ba. Giáo: tôn giáo. Thất: mất. Chơn: thật. Truyền: trao lại cho người khác.

Chơn truyền: giáo lý chơn thật của Giáo chủ truyền lại.

Tam giáo thất chơn truyền là ba nền tôn giáo lớn (Nho, Thích, Lão) trải qua hơn 2500 truyền lại cho người đời, bị người đời lần lần sửa cải theo phàm ý nên mất đi cái tính chơn thật của buổi ban đầu.

Giáo lý của ba nền tôn giáo bị sửa cải dần dần mỗi thời kỳ một ít, bởi nhiều người, qua nhiều đời, nên hiện nay không còn biết trong giáo lý, chỗ nào đúng chỗ nào sai, làm người tu bị lầm lạc, tu nhiều mà thành đạo rất ít. (Xem chi tiết nơi chữ: Thất chơn truyền, vần Th)