Tam quan

Có hai trường hợp:

* Trường hợp 1 Tam quan:

三官

A: Mandarin at third degree.

P: Mandarin à troisième degré.

Tam: Ba, số 3, thứ ba. thứ ba. Quan: chức quan nơi triều đình.

Tam quan là chức quan đứng hàng thứ ba trong triều đình, tức là bực quan Tam phẩm thời xưa.

Các quan đứng hàng Tam phẩm gồm có: Chưởng Viên Học Sĩ, Thị Lang, Đại Lý Tư Khanh,...

Đức Lý Thái Bạch hồi thời sinh tiền, được vua Đường phong chức Đại Học Sĩ, tức là bực quan đứng hàng Tam phẩm, do đó Đức Lý Thái Bạch giáng cơ tự thuật có câu:

Đường trào hạ thế hưởng Tam quan.

Ý nói: Thái Bạch giáng sanh vào thời nhà Đường, làm quan Tam phẩm trong triều đình nhà Đường.

Tam quan còn chỉ ba vị Thánh coi việc ban phước, giải ách và xá tội cho dân:

· Thiên quan tứ phước.
· Thủy quan giải ách.
· Địa quan xá tội. (Xem: Rằm Tam nguơn)

* Trường hợp 2 Tam quan:

三關

A: Three entrances gate.

P: Portique à trois entrées.

Tam: Ba, số 3, thứ ba. Quan: cổng.

Tam quan là cái cổng lớn có ba lối đi: lối đi ở giữa thì rộng và cao, lối đi hai bên thì nhỏ và hẹp.

Tam quan thường được xây trước các đền, chùa, miếu.

Chung quanh Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, có 12 cổng ra vào được xây theo kiểu cổng Tam quan cổ kính, được đánh số từ 1 đến 12, trong đó có một cái cổng lớn nhứt, ngay trước Tòa Thánh, gọi là cổng Chánh Môn. (Xem chữ: Chánh môn, vần Ch)

Tam quan còn là ba cái cửa thâm nhập làm ô uế thân tâm con người: mắt, tai, miệng.

· Mắt nhìn bậy thì phát dâm,
· Tai nghe bậy thì lú,
· Miệng nói bậy thì loạn.

Người tu phải gìn giữ ba cửa nầy cho cẩn thận.