Tam sao thất bản
ID018714 - Tự Điển : Tam sao thất bản 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tam sao thất bản

三抄失本

A: After three copies, original is lost.

P: Après trois copies, l"original est méconnaissable.

Tam: Ba, số 3, thứ ba. Sao: chép lại. Thất: mất. Bản: Bổn: gốc.

Tam sao thất bản là ba lần chép lại thì mất bổn gốc.

Ý nói: mỗi lần chép lại một bài văn hay một cuốn sách, là mỗi lần có sai sót, đến khi chép lại ba lần thì sai hẳn với bản gốc ban đầu.