Tam tai

三災

A: Three calamities.

P: Trois calamités.

Tam: Ba, số 3, thứ ba. Tai: tai họa, họa hại.

Tam tai là ba tai họa, gồm: Hỏa tai, Thủy tai, Phong tai.

Hỏa tai là tai họa do lửa cháy, như cháy nhà, cháy rừng.
Thủy tai là tai họa do nước gây ra, như lũ lụt, sóng thần.
Phong tai là tai họa do gió gây ra, như bão, lốc.

Ngoài ra còn có Tiểu Tam tai là ba thứ tai họa nhỏ, gồm: Cơ cẩn chi tai, Tật dịch tai, Đao binh tai.

· Cơ cẩn chi tai là tai họa do mất mùa lúa và rau.
· Tật dịch tai là tai họa do bịnh dịch truyền nhiễm.
· Đao binh tai là tai họa do chiến tranh.

Di Lạc Chơn Kinh: Nam mô Di-Lạc Vương Bồ Tát năng cứu khổ ách, năng cứu tam tai, năng cứu tật bịnh,....