Tam tài

三才

A: Three essential elements of universe.

P: Trois éléments essentiels de l" univers.

Tam: Ba, số 3, thứ ba. Tài: ngôi.

Tam tài là ba ngôi trọng yếu trong Càn Khôn Vũ Trụ là: Thiên, Địa, Nhơn, tức là Trời, Đất, Người.

Con người đứng giữa Trời Đất, đầu đội Trời, chân đạp đất, cho nên lấy theo thứ tự là: Thiên, Nhơn, Địa để phân biệt các phẩm trong Cửu phẩm Thần Tiên.

* Phẩm Thần: 1. Địa Thần (Đạo hữu)
2. Nhơn Thần (Bàn Trị Sự)
3. Thiên Thần (Lễ Sanh)
* Phẩm Thánh: 4. Địa Thánh (Giáo Hữu)
5. Nhơn Thánh (Giáo Sư)
6. Thiên Thánh (Phối Sư)
* Phẩm Tiên: 7. Địa Tiên (Đầu Sư)
8. Nhơn Tiên (Chưởng Pháp)
9. Thiên Tiên (Giáo Tông).

Theo Nho giáo, con người là một Tiểu Thiên Địa, hay một Tiểu Vũ trụ, bởi vì Trời Đất có gì thì con người có nấy, nhưng thâu nhỏ lại mà thôi. Như vậy, Trời Đất Người tương đồng từng điểm, cho nên Vũ trụ mà không có Người thì Vũ trụ không hoàn toàn, bởi vì Vũ trụ là một đại hòa điệu của Thiên Địa Nhơn, nếu thiếu một yếu tố thì sự hòa điệu không còn nữa.

Cái quan niệm ấy của Nho giáo gọi là: Tam Tài đồng nhất thể, hay Nhất thể Tam Tài.

Như thế, cái địa vị của con người trong Trời Đất rất quan trọng và cao cả, không thể thiếu được trong Càn Khôn Vũ Trụ.

Phật Mẫu Chơn Kinh: Lập Tam tài định kiếp hòa căn.