Tam thế

三世

A: Three generations (Three existences).

P: Trois générations (Trois existences).

Tam: Ba, số 3, thứ ba. Thế: đời.

Tam thế là ba đời hay ba kiếp sống.

· Ba đời là: đời quá khứ, đời hiện tại, đời tương lai.

· Ba đời cũng là: đời ông, đời cha, đời con.

· Ba kiếp sống là: kiếp trước, kiếp hiện tại, kiếp sau.