TẠM

TẠM: 暫 Không lâu, chốc lát, tạm thời, tạm đỡ.

Thí dụ: Tạm bất khả cửu, Tạm đình.