Tan hoang

A: Completely destroyed.

P: Complètement détruit.

Tan: Hòa lẫn vào nhau, biến thành nước, rã ra thành mảnh nhỏ. Hoang: bỏ không.

Tan hoang là tan nát hư hỏng.