Tàn tích

殘跡

A: The vestige.

P: Le vestige.

Tàn: Làm hại, ác độc, sót lại, sắp hết, tàn tật. Tích: dấu vết.

Tàn tích là dấu vết còn sót lại.