Tán đồng

贊同

A: To approve.

P: Approuver.

Tán: Khen ngợi, bài văn ca tụng. Đồng: cùng.

Tán đồng là khen ngợi và đồng tình.