Tán tụng công đức
ID018766 - Tự Điển : Tán tụng công đức 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tán tụng công đức

贊頌功德

Tán: Khen ngợi, bài văn ca tụng. Tụng: ca ngợi. Công đức: công nghiệp và đạo đức.

Tán tụng là bài văn ca ngợi, khen tặng.

Tán tụng công đức Diêu Trì Kim Mẫu là bài kinh ca tụng công nghiệp và đạo đức của Đức Phật Mẫu.