TẢN

TẢN: 散 Thong thả, không bó buộc, còn đọc là TÁN.

Thí dụ: Tản bộ, Tản Tiên.