Tang sự

喪事

A: The funeral affairs.

P: Les affaires funérales.

Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Sự: việc.

Tang sự là việc tang, tức là những việc lo cho người chết, như hòm, đồ tẫn liệm, tế lễ, cầu siêu, chôn cất.

Đức Khổng Tử nói: Tang sự hữu lễ nhi ai vi bổn. Nghĩa là: việc tang có lễ mà lấy sự bi ai làm gốc.