Tang thương

桑蒼

Tang: Cây dâu. Thương: màu xanh.

Tang thương là nói tắt thành ngữ: Tang điền thương hải, nghĩa là: Ruộng dâu biến thành biển xanh, ý nói: việc đời thay đổi luôn luôn. (Xem điển tích nơi chữ: Biển dâu, vần B)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Tang thương đã biến cuộc hầu gần.