TÁNG

1. TÁNG: 喪 Mất.

Thí dụ: Táng đởm, Táng tận.

2. TÁNG: 葬 Chôn.

Thí dụ: Táng ngọc mai hương.