Táng ngọc mai hương
ID018791 - Tự Điển : Táng ngọc mai hương 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Táng ngọc mai hương

葬玉埋香

Táng: Chôn. Ngọc: đẹp như ngọc. Mai: vùi trong đất, thường nói: Mai táng. Hương: thơm.

Ngọc và hương chỉ người con gái đẹp.

Táng ngọc mai hương là chôn ngọc vùi hương, ý nói mồ mả của người con gái đẹp.