TÁNH

1. TÁNH: 性 - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh hạnh, bản chất.

Thí dụ: Tánh mạng, Tánh linh, Tánh phàm.

2. TÁNH: 姓 Họ.

Thí dụ: Tánh danh.