Tánh danh

姓名

A: Name and forename.

P: Nom et prénom.

Tánh: Họ. Danh: tên.

Tánh danh là tên và họ.