Tánh linh

性靈

A: The divine nature.

P: La nature divine.

Tánh: - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh hạnh, bản chất. Linh: thiêng liêng.

Tánh linh là cái bổn tánh thiêng liêng của con người.

Con người có tánh linh hơn vạn vật là vì con người có đủ Tam hồn: Sanh hồn, Giác hồn và Linh hồn.

Loài thảo mộc chỉ có một phần hồn là Sanh hồn. Loài thú cầm có được hai phần hồn là Sanh hồn và Giác hồn. Loài người có đủ Tam hồn và nhờ có Linh hồn mà con người linh hơn vạn vật.

Kinh Sám Hối:
Con người có trí khôn ngoan,
Tánh linh hơn vật, biết đàng lễ nghi.