Tánh thần

性神

A: The divine character.

P: Le caractère divin.

Tánh: - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh hạnh, bản chất. Thần: thiêng liêng.

Tánh thần là cái tánh thiêng liêng do Trời phú cho, nên cũng được gọi là: Thiên tánh, Linh tánh.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Lánh chốn phồn hoa giữ tánh thần.