Tánh tục

性俗

A: Low character.

P: Bas caractère.

Tánh: - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh hạnh, bản chất. Tục: thấp kém.

Tánh tục là tánh nết thấp kém, không thanh nhã.

Tánh tục đồng nghĩa Tánh phàm.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Đã chẳng biết tự cải lại bợn thêm tánh tục.