Tao nhân mặc khách
ID018811 - Tự Điển : Tao nhân mặc khách 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tao nhân mặc khách

騷人墨客

A: Poets and learned men.

P: Poètes et lettrés.

Tao: Nhã nhặn, có tài thi văn. Nhân: người. Mặc: mực. Khách: người.

Tao nhân là người có tài về thơ văn, đó là các thi sĩ.

Mặc khách là khách cầm bút, đó là các văn sĩ.

Tao nhân mặc khách là chỉ chung những thi sĩ và văn sĩ.