Tảo khai tảo lạc
ID018816 - Tự Điển : Tảo khai tảo lạc 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tảo khai tảo lạc

早開早落

Tảo: Sớm. Khai: mở, hoa nở. Lạc: rụng.

Tảo khai tảo lạc là nói về bông: sớm nở thì sớm rụng.