Tạo hóa

造化

A: The creation, Creator.

P: La création, Le Créateur.

Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Hóa: biến hóa sanh ra.

Tạo hóa là tạo ra và hóa sanh Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật.

Đấng Tạo hóa là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Theo giáo lý của Đạo Cao Đài, việc tạo hóa ra Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật, Đấng Thượng Đế giao cho Đức Phật Mẫu. Đức Phật Mẫu là một hóa thân của Đấng Thượng Đế để chưởng quản khí Âm quang.

Khi được lịnh của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu dùng hai nguyên khí Âm quang và Dương quang cho phối hợp để tạo hóa ra Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật. Cho nên từng trời của Đức Phật Mẫu ngự được gọi là Tạo Hóa Thiên.