Tạo vật

造物

A: The creature.

P: La créature.

Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Vật: đồ vật.

Tạo vật là các vật do Thượng Đế tạo ra.