Tăng bổ

增補

A: To augment.

P: Augmenter.

Tăng: Thêm lên. Bổ: bù vào.

Tăng bổ là tăng thêm và bổ túc cho đầy đủ.