Tăng đồ

僧徒

A: The clergy.

P: Le clergé.

Tăng: Người đàn ông xuất gia tu đạo Phật. Đồ: học trò.

Tăng đồ là chỉ chung các vị sư trong chùa đang học Phật và tu theo đạo Phật.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi, tại tăng đồ không kiếm chơn lý mà hiểu.

Sách Phật Tông Nguyên Lý có viết rằng:

Khi Đức Phật Thích Ca sắp viên tịch, đệ tử của Người là ông Ananda rơi lụy hỏi rằng:

- Khi Tôn sư nhập Niết Bàn rồi, ai dạy bảo chúng con?

Đức Phật đáp:

- Ta chẳng phải là vị Phật đầu tiên hay cuối cùng. Ngày giờ đến, sẽ có một Đấng khác xuất hiện cứu đời, một Đấng Chí Thánh, một Đấng Đại Giác, cực kỳ cao thượng, một Đấng dẫn đạo vô song, một Đấng Chúa Tể Thánh Thần và loài người.

Đấng ấy sẽ truyền dạy các con một mối Đạo: Vinh diệu buổi sơ khai, vinh diệu buổi thạnh hành, vinh diệu buổi kết cuộc. Đấng ấy sẽ xướng xuất một đời sống đạo đức hoàn toàn thuần khiết.