Tăng ni

僧尼

A: Bouddhist monks and nuns.

P: Bonzes et bonzesses.

Tăng: Người đàn ông xuất gia tu đạo Phật. Ni: người phụ nữ xuất gia tu đạo Phật.

Tăng ni là chỉ chung các vị xuất gia tu theo đạo Phật gồm cả nam phái và nữ phái.