Tặng phong

贈封

Tặng: ban phẩm tước cho người chết. Phong: ban phẩm tước cho người sống.

Tặng phong là ban phẩm tước cho người đã chết và cho người đang sống. Đó là việc vua phong chức quan cho người có công và ban tặng tước hàm cho cha mẹ của người ấy.

Tặng phong còn có nghĩa là khen tặng và tâng bốc.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mình Thánh mình hiền mình biết lấy,
Tặng phong quá tiếng chớ nhờ ai.