TẤC

TẤC: (nôm) Một phần mười của thước, dùng để tỏ ý khiêm tốn.

Thí dụ: Tấc lòng, Tấc thành.