Tâm ấn

心印

A: The ceal of heart.

P: Le sceau du coeur.

Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Ấn: cái dấu in.

Tâm ấn là cái dấu in vào tâm.

Tâm ấn là cách truyền đạo đặc biệt của Thiền tông, không theo văn tự, chẳng dùng lời nói, hễ thấy trình độ của đệ tử có thể thọ lãnh, ông thầy liền dùng tâm mà ấn tâm cho đệ tử, tức là đem cái tâm Phật nơi mình mà in thẳng vào tâm của đệ tử.