Tâm điền

心田

A: Field of heart.

P: Le champ du coeur.

Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Điền: ruộng.

Tâm điền là ruộng tâm. Cái tâm ví như miếng ruộng, giống như Tâm địa: đất tâm.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Ruộng đây là tỷ với Tâm, Tâm không ai giồi trau, Đạo nơi Tâm, thì Tâm ví như điền, có điền mà chẳng lo cày bừa đặng đem hột lúa gieo vào cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ hoang, bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen vào ẩn trú. Người có tâm như vậy ra thế nào?

Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa sẵn, duy có ra công làm cho đất phì nhiêu đặng cho buổi gặt hưởng nhờ mà không chịu làm, thế thì phải diệt tận chơn linh."