Tâm hạnh

心行

A: The heart and conduct.

P: Le coeur et la conduite.

Tâm: lòng dạ. Hạnh: tánh nết.

Tâm hạnh là lòng dạ và tánh nết.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nước non màu vẫn như xưa mà tâm hạnh nhơn tình biết bao thay đổi.