Tâm hồn

心魂

A: The soul.

P: L" âme.

Tâm: lòng dạ. Hồn: cái tinh thần của con người.

Tâm hồn là chỉ chung các ý nghĩ, tình cảm, tạo thành đời sống tinh thần của con người.