Tâm hương

心香

A: The incense of true heart.

P: L"encens du vrai coeur.

Tâm: lòng dạ. Hương: cây nhang đốt cháy tỏa mùi thơm.

Tâm hương là nén hương lòng, tức là lấy tấm lòng thành làm nén hương dâng lên cầu khẩn.

Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu: Tưởng nguồn ân đốt nắm tâm hương.