Tâm không

心空

A: The vacuity of mind.

P: Le vide de l"esprit.

Tâm: lòng dạ. Không: rỗng, không có gì hết.

Tâm không là cái tâm ở trạng thái trống không, không ham muốn, không lo buồn, không giận hờn, không thương ghét, không bị ngoại cảnh chi phối, không không....

Giữ được tâm không thì an lạc tự tại, tức là đắc đạo.