Tâm - Mạng

心 - 命

A: The heart - The fate.

P: Le coeur - Le sort.

Tâm: lòng dạ. Mạng: Mệnh: vận mạng, số mạng.

Tâm và Mạng (Mệnh) là lòng dạ và số mạng.

Cái số mạng của con người được định bởi cái nghiệp.

Cổ nhơn có nói rằng:

Tâm hảo Mạng hựu hảo, phát đạt vinh hoa tảo,
Tâm hảo Mạng bất hảo, nhứt sinh dã ôn bão.
Mạng hảo Tâm bất hảo, tiền trình khủng nan bảo,
Tâm Mạng đô bất hảo, cùng khổ trực đáo lão.

Nghĩa là:

Lòng tốt Mạng lại tốt, phát đạt vinh hoa sớm,
Lòng tốt Mạng không tốt, một đời ấm no vậy.
Mạng tốt Tâm không tốt, tương lai sợ khó giữ được,
Tâm Mạng đều chẳng tốt, nghèo khổ thẳng đến già.

Cái quan trọng ở đây là cái Tâm, còn cái vận mạng tốt hay xấu của mỗi người đều do bởi cái Nghiệp tạo ra từ kiếp trước, nó chi phối và định đoạt.

Người giữ được cái Tâm tốt lành, thì không bao giờ bị cùng khổ hay khốn đốn luôn luôn.

Khi đã gặp phải hoàn cảnh cùng khổ thì ráng giữ cái Tâm cho trong sạch chơn chánh, kềm thúc thân mình không làm điều sái quấy, và phải hiểu rằng cái cùng khổ hoạn nạn nầy là do cái nghiệp quá xấu của mình trong đời trước, nên cần phải làm lành làm phước cho nhiều để hóa giải cái nghiệp xấu thì hoàn cảnh của mình mới có thể đổi thay khá hơn được. Đừng nghĩ rằng mình nghèo quá thì tiền đâu để làm phước làm thiện. Mình làm việc phước thiện bằng công sức của mình, thì quí hơn tiền bạc. Đó là người quân tử.

Rất nhiều người lâm vào cảnh cùng khổ thì không giữ được cái Tâm, sanh ra trộm cắp, làm điều gian ác, làm cho cái nghiệp nặng thêm, thì mãi mãi sẽ cùng khốn. Đó là tiểu nhân.

Luật Nhân Quả là thể hiện luật công bình thiêng liêng của Trời Đất. Gieo nhân nào thì hưởng quả nấy, không bao giờ sai chạy.