Tâm tang

心喪

A: The moral mourning.

P: Le deuil moral.

Tâm: lòng dạ. Tang: cái lễ làm cho người chết.

Tâm tang là để tang trong lòng.

Sự thương tiếc người chết để ở trong lòng, không phô bày ra ngoài bằng hình thức.

Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu: Tâm tang kính gởi một bầu lệ châu.