Tâm tâm tương ấn
ID018887 - Tự Điển : Tâm tâm tương ấn 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tâm tâm tương ấn

心心相印

Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Tương: cùng nhau. Ấn: in ra.

Tâm tâm tương ấn là hai bên dùng tâm để ấn truyền cho nhau, không dùng lời nói.

Đó là cách truyền Bí pháp tu luyện từ tâm thầy qua tâm trò, hoàn toàn bí mật, chỉ có thầy và trò biết mà thôi.