Tân cố

新故

A: The new deceased.

P: Le nouveau défunt.

Tân: Mới, bắt đầu. Cố: chết.

Tân cố là người mới chết.

Thượng sớ Tân cố: Sớ văn tâu lên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng thiêng liêng, trình báo có một tín đồ Cao Đài mới chết.