Tân khách

賓客

A: The guest.

P: L"hôte.

Tân: Khách. Khách: người khách.

Tân khách là chỉ chung các khách khứa đến nhà trong các đám tiệc.