Tận đọa tam đồ bất năng thoát tục
ID018916 - Tự Điển : Tận đọa tam đồ bất năng thoát tục 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tận đọa tam đồ bất năng thoát tục

盡墮三途不能脫俗

A: To be punished by three ways of pain, without outgoing from the world.

P: Être puni à trois voies de peine, sans pouvoir sortir du monde.

Tận: Hết, hết dứt, xong, hoàn toàn, chết. Đọa: phạt xuống cõi thấp hơn để chịu hình phạt khổ sở. Tam: ba. Đồ: đường. Bất năng: không thể. Thoát tục: thoát ra khỏi cõi trần. Tận đọa: đày đọa hết mức.

Tam đồ: ba con đường, ý nói ba vòng luân hồi từ kim thạch lên đến nhơn loại. Chuyển kiếp từ kim thạch lên nhơn loại là một vòng, trở xuống bắt đầu trở lại từ kim thạch lên đến nhơn loại thì được hai vòng, lại trở xuống kim thạch và đi lên lần nữa thì được ba vòng, gọi là Tam đồ. Chuyển kiếp cho đủ ba vòng đó, không biết phải mất bao nhiêu ngàn năm.

Tận đọa tam đồ bất năng thoát tục là một hình phạt vô cùng nặng nề, nhưng cũng còn nhẹ hơn hình phạt Ngũ Lôi tru diệt, vì bị đọa nhưng vẫn còn chơn linh và chơn thần, còn Ngũ Lôi tru diệt là bị giết chết, mất cả chơn linh và chơn thần.

Bát Nương Diêu Trì Cung giáng cơ giảng giải hình phạt nầy, trích trong Luật Tam Thể, chép ra như sau:

"Thoảng như bị Tận đọa tam đồ bất năng thoát tục thì chơn linh bị ngăn cản, không được hiệp với chơn thần, làm cho đệ nhị xác thân (chơn thần) phải trở lại chuyển kiếp từ bực kim thạch cho đến làm người, và phải chuyển kiếp trở lại đủ ba vòng mới được khởi lập công lại.

- Có phải ba vòng đều trở lại từ bực kim thạch không?

- Phải vậy.

- Một vòng cũng đủ giác ngộ rồi, cần gì phải ba vòng?

- Bởi phạm thệ của Thiên điều chớ không phải phạm tội. Phạm tội cũng có khi trở về kim thạch chớ.

- Nếu phạm tội thì phạt tới thú cầm là đủ, cần gì phải tới kim thạch?

- Kiếp Hóa nhân thì về Quỉ vị, còn kiếp Nguyên nhân phải bị đọa đày như vậy mới sánh với Quỉ vị được chớ. Đó là luật Thiên điều đã định. Dầu cho Nguyên nhân hay Hóa nhân cũng đồng hình phạt, lẽ công bình là đó."