Tận nhơn lực tri Thiên mạng
ID018922 - Tự Điển : Tận nhơn lực tri Thiên mạng 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tận nhơn lực tri Thiên mạng

盡人力知天命

Tận: Hết, hết dứt, xong, hoàn toàn, chết. Nhơn: người. Lực: sức. Tri: biết. Thiên mạng: mạng lịnh của Trời.

Tận nhơn lực là đem hết sức lực của con người mình ra làm việc. Tri Thiên mạng là biết được mạng lịnh của Trời.

Con người phàm của mình còn vô minh nên không thể biết được mệnh Trời, cũng không thể ngồi không mà chờ Mệnh Trời, phải đem hết sức lực của mình và trí não thông minh ra làm việc, sự thành công hay thất bại là do Mệnh Trời, lúc đó mới biết được.

Cho nên có câu: Mưu sự tại nhơn, thành sự tại Thiên. Nghĩa là: Người mưu tính công việc, nhưng thành công là bởi nơi Trời.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Phương ngôn Pháp có câu: "Aide toi, le Ciel t"aidera" và Tiên Nho chúng ta cũng có nói: "Tận nhơn lực tri Thiên mạng", điều nầy hiển nhiên chơn thật lạ lùng, chúng ta ráng hết sức mình thì Chí Tôn mới ban cho cái huyền diệu của Ngài, nếu không ráng, không thế gì hưởng được.