Tận số

盡數

A: To die.

P: Mourir.

Tận: Hết, hết dứt, xong, hoàn toàn, chết. Số: số mạng, vận mạng.

Tận số là vận mạng đã hết, tức là chết.