Tất đắc giải thoát
ID018936 - Tự Điển : Tất đắc giải thoát 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tất đắc giải thoát

必得解脫

Tất: ắt hẳn. Đắc: được. Giải thoát: cởi bỏ ra hết để thoát khỏi luân hồi. Tất đắc: ắt hẳn được.

Tất đắc giải thoát là ắt được giải thoát khỏi luân hồi.

Di Lạc Chơn Kinh: Tất đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề tất đắc giải thoát.