Tất niên

畢年

A: The end of the year.

P: La fin de l"année.

Tất: xong hết. Niên: năm.

Tất niên là hết năm.